Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Văn bản pháp luật

 1. Bộ luật lao động:
 • Bộ luật lao động năm 2019 (Tiếng việt)...................................... 
 • Bộ luật lao động năm 2019 (Việt - Trung - Anh).......................... 
 • Bộ luật lao động năm 2019 (Tiếng Trung)...................................
 • Bộ luật lao động năm 2019 (Tiếng Hàn)...................................... 

    2. Pháp luật lao động về hợp đồng lao động:

 • Bộ luật lao động năm 2019......................................................... 
 • Nghị định 145/2020..................................................................... 
 • Thông tư 10/2020 BLLDTBXH.................................................. 

    3. Pháp luật lao động về tiền lương:

 • Bộ luật lao động năm 2019.......................................................... 
 • Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu 2022.............  
 • Nghị định 145/2020..................................................................... 

    4. Pháp luật lao động về kỷ luật lao động:

 • Bộ luật lao động năm 2019.......................................................... 
 • Nghị định 145/2020..................................................................... 

    5. Pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động:

 • Bộ luật lao động năm 2019........................................................... 
 • Nghị định 145/2020..................................................................... 

    6. Pháp luật lao động về tuyển dụng:

 • Bộ luật lao động năm 2019........................................................... 
 • Nghị định 152/2020 tuyển dụng LĐ nước ngoài.......................... 
 • Nghị định 70/2023 sửa đổi nghị định 152/2020 tuyển dụng .......   
 • Phụ lục của Nghị định 70/2023 tuyển dụng LĐ nước ngoài.........
 • Quyết định 1560 về tuyển dụng LĐ nước ngoài (Biểu mẫu) .......

    7. Pháp luật lao động về bảo hiểm xã hội:

 • Luật BHXH 2014..........................................................................
 • Dự thảo Luật BHXH sửa đổi năm 2024 ......................................
 • Bảng so sánh luật BHXH sửa đổi 2024 và luật BHXH 2014 .....  
 • Nghị định 115/2015....................................................................... 
 • Nghị định 143/2018.......................................................................
 • Nghị định 58/2020 ........................................................................
 • Thông tư 59/2015........................................................................... 
 • Thông tư 06/2021 - sửa đổi, bổ sung thông tư 59/2015....................
 • Quyết định 595/2017..................................................................... 
 • Quyết định 838/2017..................................................................... 
 • Nghị quyết 05/2019 - Xử lý tội trốn đóng BHXH.......................

    8. Pháp luật lao động về bảo hiểm thất nghiệp:

 • Luật việc làm 2013........................................................................ 
 • Nghị định 28/2015.........................................................................
 • Nghị định 61/2020.........................................................................
 • Thông tư 28/2015.......................................................................... 

    9. Pháp luật lao động về bảo hiểm y tế:

 • Luật BHYT 2008...........................................................................
 • Luật BHYT sửa đổi 2014...............................................................
 • Nghị định 105/2014.......................................................................
 • Nghị định 146/2018.......................................................................
 • Thông tư 14/2014.......................................................................... 
 • Thông tư liên tịch 41/2014............................................................ 

   10. Pháp luật về an toàn lao động:

 • Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015.......................................
 • Nghị định 44/2016.........................................................................
 • Nghị định 140/2018 sửa đổi nghị định 44/2016............................
 • Nghị định 88/2020 tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp................
 • Nghị định 58/2020 thay thế Nghị định 44/2017 Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...........................................................................................  
 • Nghị định 88/2020 thay thế Nghị định 37/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc................................................... ..........................................
 • Thông tư 28/2021 hướng dẫn luật an toàn vệ sinh lao động .........

        ......................................................................................................... 

 • Thông tư 39/2019 thay thế Thông tư 53/2016 Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. .......................................................................................................
 • Thông tư 06/2020 thay thế Thông tư 13/2016 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động...................................................

   11. Pháp luật lao động về thời gian làm việc:

 • Bộ luật lao động năm 2019........................................................... 
 • Nghị định 145/2020..................................................................... 

   12. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động:

 • Nghị định 12/2022 xử phạt trong lĩnh vực lao động (Mới) ......... 

   13. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân:

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007.......................................... 
 • Luật sửa đổi năm 2012...................................................................
 • Luật sửa đổi năm 2014.................................................................. 
 • Nghị định 65/2013........................................................................ 
 • Nghị định 91/2014.........................................................................
 • Nghị định 12/2015.........................................................................
 • Thông tư 111/2013........................................................................ 
 • Thông tư 151/2014........................................................................ 
 • Thông tư 92/2015.......................................................................... 
 • Thông tư 95/2016.......................................................................... 
 • Nghị quyết 954/2020 tăng mức giảm trừ gia cảnh........................ 
 • Công văn 2546 -TCT-DNNCN-2020............................................ 

   14. Hệ thống biểu mẫu về hội nghị người lao động:

 • BM.01: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh............................ 
 • BM.02: Biên bản bầu người lao động tham gia đối thoại............. 
 • BM.03: Biên bản đối thoại định kỳ............................................... 
 • BM.04: Biên bản hội nghị người lao động.................................... 
 • BM.05: Chương trình hội nghị người lao động............................ 
 • BM.06: Nghị quyết hội nghị người lao động.................................
 • BM.07: Phiếu bầu người lao động tham gia đối thoại...................
 • BM.08: Quyết định ban hành quy chế dân chủ..............................
 • BM.09: Quyết định ban hành quy chế đối thoại........................... 
 • BM.10: Quyết định ban hành quy chế hội nghị người lao động... 
 • BM.11: Quyết định thành lập ban chỉ đạo.....................................
 • Nghị đinh 149/2018 thực hiện quy chế dân chủ............................

   

  **TẤT CẢ CÁC CÔNG VĂN LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG** 

  • Công văn 2086/2022 - Triển khai nghị định 38/2022  

  • Công văn 1976/2013 - Xử lý vướng mắc trong thi hành Bộ luật lao động

  • Công văn 2452/2013 - Trợ cấp thôi việc đối với người đã nghỉ hưu 

  • Công văn 3210/2013.BLDTBXH - Thời gian tính tăng ca

  • Công văn 3234 - Trả tiền lương ngày nghỉ 300 hay 100

   

  • Công văn 4754/2013 hướng dẫn về đơn phương chấm dứt HDLD

  • Công văn 4780/2013 hướng dẫn trả trợ cấp thôi việc

   

  • Công văn 4785/2013 chi trả lương tai nạn lao động

   

  • Công văn hướng dẫn tăng ca đêm - BD

    

  • Công văn 4064 - BHXH HCM - Hướng dẫn tham gia BHXH

  • Công văn 1287 BLDTBXH - Nghỉ hàng năm

  • Quyết định 1858 BLDTBXH - Thủ tục hành chính lao động

  • Công văn 1064 LĐTBXH-QHLĐTL - Hướng dẫn trả lương ngừng việc thời Covid 19

  Chia sẻ: