PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  • Bộ luật lao động 2012............... Download
  • Nghị định 05/2015.................... Download
  • Nghi định 148/2018.................. Download
  • Nghị định 44/2013.................... Download
  • Thông tư 30/2013..................... Download
  • Thông tư 47/2015..................... Download
Chia sẻ: