PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TUYỂN DỤNG

  • Bộ luật lao động 2012.................... Download
  • Nghị định 03/2014......................... Download
  • Nghị định 75/2014......................... Download
  • Nghị định 11/2016......................... Download
  • Thông tư 23/2014.......................... Download
  • Thông tư 40/2016.......................... Download
Chia sẻ: