Tiền lương bao gồm những khoản tiền nào?

Tiền lương là một nội dung bắt buộc có trong hợp đồng lao động và một vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm. Vậy tiền lương bao gồm những khoản tiền nào?

Tiền lương bao gồm những khoản tiền nào?

Tiền lương bao gồm những khoản tiền nào?

Theo khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 thì:

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, cụ thể:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định ghi mức lương công việc hoặc chức danh như sau:

+ Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động;

+ Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

- Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

- Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

+ Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

+ Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

(Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH)

--------------------------------------------

Theo thuvienphapluat.vn

Chia sẻ: