PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

  • Bộ luật lao động 2012.......................... Download
  • Nghị định 05/2015............................... Download
  • Nghị định 148/2018............................. Download
  • Nghị định 49/2013............................... Download
  • Nghị định 121/2018............................. Download
  • Thông tư 23/2015................................ Download
  • Thông tư 47/2015................................ Download
Chia sẻ: